Data­privacy­verklaring


Privacybeleid / Gegevensopslag Algemene kennisgeving en verplichte informatie Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH. Mr. Anatol Asmus Waldstrasse 80-82 32052 Herford De verantwoordelijke voor de verwerking beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, contactgegevens of dergelijke). Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast. Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een schending van de gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar onze onderneming gevestigd is. De volgende link bevat een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html Recht op gegevensoverdraagbaarheid U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan derden te laten verstrekken. De gegevens worden verstrekt in een machinaal leesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is. Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. In dit verband en ook voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de in het impressum vermelde contactmogelijkheden. SSL- of TLS-codering Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als sitebeheerder toestuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website doorgeeft niet door derden kunnen worden gelezen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotje in de browserregel. Gegevensoverdracht bij de sluiting van een contract voor de aankoop en verzending van goederen Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats of alleen als u daar uitdrukkelijk mee instemt. De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Registratie op deze website Om bepaalde functies te gebruiken, kunt u zich op onze website registreren. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst. De verplichte informatie die tijdens de inschrijving wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders verwerpen wij de registratie. Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via ons online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden u nogmaals per e-mail toegezonden. Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, informeren wij u per e-mail. De e-mail wordt gestuurd naar het adres dat bij de inschrijving is opgegeven. De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast. Wij bewaren de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld voor de periode dat u op oanze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw inschrijving annuleert. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet. Contactformulier De via het contactformulier doorgegeven gegevens, waaronder uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming. De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast. Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of er geen noodzaak meer is om ze op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet. Gegevens nieuwsbrief Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben wij een e-mailadres van u nodig. Verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en u moet instemmen met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail of u meldt zich af via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet. De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden bij uitschrijving gewist. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons. Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw eindapparaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Sommige cookies zijn "sessiecookies". Deze cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven daarentegen op uw eindapparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website. Het plaatsen van cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagentje) is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en vlotte levering van onze diensten. Als er andere cookies worden geplaatst (bijv. voor analysefuncties), worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring. Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"), op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van art. 6, lid 1, lit. f. DSGVO). DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden gecreëerd. Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan hun gebruik van het onlineaanbod gerelateerde gegevens aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google en de instel- en bezwaarmogelijkheden verwijzen wij naar het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated). De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd. Informatie over uw recht van verzet volgens art. 21 DS-GVO U hebt te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, punt 1, onder f), van de GDPR (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging). [Dit geldt ook voor de op deze bepaling gebaseerde profilering in de zin van art. 4 nr. 4 DS-GVO, die L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH gebruikt voor kredietbeoordelings- of reclamedoeleinden]. Indien u bezwaar maakt, zal L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH uw persoonsgegevens niet langer verwerken. L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 2. 2. in individuele gevallen verwerkt L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van dergelijke reclame [dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame]. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zal L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en wordt bij voorkeur gericht aan: L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH, Anatol Asmus, Waldstraße 80-82, 3205 Herford, info@loewe-europe.de. Einde van de verklaring inzake gegevensbescherming