Herroepings­recht


Herroepingsrecht Het volgende herroepingsrecht geldt uitsluitend voor consumenten, d.w.z. natuurlijke personen die de goederen niet bestellen met het oog op de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Het volgende herroepingsrecht geldt niet in de volgende gevallen: voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die door hun aard niet geschikt zijn voor retourzending. Annuleringsbeleid Herroepingsrecht U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons bij L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH vertegenwoordigd door de bedrijfsleider: A n a t o l A s m u s , W a l d s t r a ß e 80 - 82, 32052 Herford, info@loewe-europe.de door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Gevolgen van herroeping Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst heeft meegedeeld, aan L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH vertegenwoordigd door de bedrijfsleider: A n a t o l A s m u s, W a l d s t r a ß 80 - 82, 32052 Herford, terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. De kosten worden geraamd op maximaal ongeveer 300 euro. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen. Einde van de annuleringsvoorwaarden Modelformulier voor annulering (Als u het contract wilt opzeggen, moet u dit formulier invullen en terugsturen). Aan: Löwe Spitzentechnologie , W a l d s t r a ß e 80 - 82, 32052 Herford of per e-mail: info@loewe-europe.de Annulering Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verrichten van de volgende dienst (*): ________________________________________ Besteld op (*)/ontvangen op (*): _________________ Naam van consument(en): __________________ Adres van de consument(en): ________________ Handtekening van de consument(en) (alleen als de aankondiging op papier staat) Datum: __________________________________ (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.