Garantievoorwaarden

Wij geven garantie op onze producten als dit bij dit artikel staat vermeld. Wij geven garantie gedurende de aangegeven periode, door de gebreken die te wijten zijn aan materiaal- en fabricagefouten binnen de garantieperiode gratis te herstellen.

Garant:

L Ö W E S p i t z e n t e c h n o l o g i e , Waldstraße 80-82 Herford, Duitsland.

Al onze producten worden geleverd met hoge kwaliteit. Wij streven ernaar onze producten vrij van gebreken te verdelen.

Indien een gegarandeerd onderdeel binnen de overeengekomen garantietermijn direct zijn functionaliteit verliest en daardoor reparatie noodzakelijk wordt, heeft de koper recht op herstel van de onder de garantie vallende schade in de mate waarin deze voorwaarden voorzien.

Het type herstel van het defect wordt door ons bepaald en is uitsluitend ter onze beoordeling of wij het defect herstellen of vervangen. Het verhelpen van door ons erkende gebreken geschiedt op zodanige wijze dat wij de gebrekkige onderdelen naar onze keuze kosteloos herstellen of door onberispelijke goederen vervangen. Vervangen onderdelen worden ons eigendom. Reparaties door de klant of door een bedrijf in opdracht van de klant zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van von Bartels GmbH. Indien wij garantiediensten verrichten, leidt dit in geen geval tot verlenging of vernieuwing van de garantie op het product.

De garantie geldt alleen voor eerste kopers die consument zijn. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met een doel dat noch commercieel noch zelfstandig is.

De garantie gaat in op de dag van aankoop van het product (factuurdatum). Uw wettelijke garantieaanspraken worden door de door ons verleende garantie noch beperkt noch opgeheven.

Voorwaarde voor de garantie is dat het betreffende product volledig door een gespecialiseerd bedrijf is geïnstalleerd en volgens de geldende installatievoorschriften is geïnstalleerd, afgesteld en in bedrijf gesteld, en dat het jaarlijkse onderhoud van de gehele installatie door een gespecialiseerd bedrijf is uitgevoerd. Alle ten tijde van de installatie geldende richtlijnen moeten in acht worden genomen, met name VDI 2035. Alle werkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

Onderdelen die aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, zoals anoden, filters, dichtingen, batterijen, ontstekingsinrichtingen, elektroden, enz. en die bij onderhoudswerkzaamheden moeten worden vervangen, zijn van de garantie uitgesloten. Niet gedekt is tevens schade veroorzaakt door onjuiste installatie of gebruik, gebrekkig onderhoud of invloeden van buitenaf, zoals onjuiste opslag, vorst, geweld van buitenaf, ongeschikte verwarming/binnenwater, ongeschikte/ontbrekende brandstof, schade door ombouw, schade door normale slijtage, ook optische gebreken, kleine onregelmatigheden in de afmetingen, schade door milieu-invloeden enz. De garantie vervalt ook als onderdelen worden geïnstalleerd of aangesloten die niet door Bartels zijn goedgekeurd. 

De garantie dekt geen kosten voor test-, meet- en afstelwerkzaamheden, tenzij deze worden gemaakt in verband met onder de garantie vallende schade, of vergoeding van indirecte schade.

Buiten het kosteloos verhelpen van gebreken zijn er geen verdere aanspraken, bijv. op schadevergoeding, mogelijk. 

Als u gebruik wilt maken van de garantie, hebben wij informatie nodig over de opgetreden schade of het defect, de aankoopfactuur, de installatiefactuur van de vakman aan de exploitant van de installatie, alsmede het inbedrijfstellingsrapport van de vakman. Wij eisen ook een passend bewijs van het juiste en tijdige onderhoud van het gehele systeem. Stuur ons bovendien foto's van het defect, als dat mogelijk is. De garantieclaim moet binnen de garantieperiode, binnen 3 maanden na kennisname van het defect, bij ons worden ingediend. 

U kunt de claim per post of e-mail aan ons doorgeven. Gelieve het volgende adres te gebruiken:
L Ö W E S p i t z e n t e c h n o l o g i e , Waldstraße 80-82 Herford, Duitsland info@loewe-europe.de

Deze garantievoorwaarden gelden uitsluitend in Duitsland vanaf 01.01.2016 en vervangen alle eerder gepubliceerde garantievoorwaarden.